Anti aging swiss red scex.


Uploaded by

Vlad, Valentin Ionel coord. Ioan Dumitrache, m. Bogdan C. Simionescu Introducere Sinteza raportului elaborat în faza anterioară Obiective. Direcţii principale de acţiune. Etape de desfăşurare Echipa de cercetare Metodologie Aerul Resurse umane Infrastructură Îmbunătăţirea performanţei ecologice şi gestionarea durabilă a resurselor naturale Cercetare-Dezvoltare-Invovare Comunicare şi educare Apa Resursele de apă Utilizarea resurselor de apă Solul Îmbunătăţirea calităţii solurilor Dezvoltarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare Adaptarea la schimbările climatice Dezvoltarea sistemului de învăţământ şi cercetare-dezvoltareinovare Consolidarea serviciilor de consultanţă, informare, instruire şi educare Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional Pădurile Obiective strategice.

Document Information

Termeni de implementare Adaptarea cadrului instituţional şi de reglementare la noile condiţii de gestionare a pădurilor Gestionarea durabilă a resurselor forestiere Arii protejate Dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional Asigurarea unui management eficient Asigurarea unei anti aging swiss red scex de conservare favorabile pentru speciile protejate Reducerea presiunii antropice asupra ariilor naturale protejate şi utilizarea durabilă a resurselor biodiversităţii Controlul speciilor invazive Dezvoltarea sistemului de învăţământ şi cercetare Informare, instruire şi educare Resursele subsolului Viziuni.

Materiale reciclabile Concluzii Listă abrevieri Anexa 2. Materiale reciclabile Anexa 3. Filip Cârlea Sinteza raportului elaborat în faza anterioară Obiective Echipa de cercetare Introducere Evoluţia pieţei de energie Integrarea în piaţa internă de energie a Uniunii Europene Integrarea sectorului energetic românesc în Uniunea Energetică prin interconexiuni Integrarea sectorului energetic românesc în Uniunea Energetică prin fluxuri transfrontaliere Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie Mecanisme concurenţiale vs.

Mecanisme reglementate Prognoza capacităţilor de producţie din România Evaluarea eficienţei energetice Eficienţa energetică în procese de producţie, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, Introducere Eficienţa energetică în producerea energiei electrice Eficienţa proceselor de transport a energiei electrice Eficienţa proceselor de distribuţie a energiei electrice Efectele poluării asupra mediului ambiant Sistemul de alimentare cu energie termică Introducere Situaţia sistemului de alimentare cu energie termică Analiza SWOT pentru alimentarea centralizată cu energie termică Prognoza evoluţiei consumului de energie termică din surse centralizate Sărăcia energetică Problemă de securitate naţională 8 VIII Concluzii Anexa 1 Grafice și tabele Anexa 2 Bibliografie Anexa 3 CV-urile membrilor din echipa proiectului PROIECT 4.

Lucian Liviu Albu, Prof.

Povestea doctoratului meu - uefiscdi

Gheorghe Zaman, m. Cătălin Zamfir, m. Cadrul macroeconomic al dezvoltării României la orizontul Introducere Ţinte pentru următorii 3 ani pentru inversarea unor procese negative şi pentru accelerarea convergenţei Ţinte pentru următorii 10 ani pentru atingerea nivelului mediu de dezvoltare din UE 10 X 1. Calitatea vieţii: România direcţii şi priorităţi Suntem în situaţia de a proiecta viitorul?

Cum vrem să fie România în ? Ce vor aduce următorii 20 de ani? Victor Voicu Autori Colectiv de cercetare Introducere Medicina personalizată, concept şi evoluţia acestuia Situaţia actuală Contextul internaţional Contextul actual în România Ţintele care trebuiesc atinse în următorii 2 3 ani pentru inversarea proceselor negative evidenţiate în analizele SWOT Ţintele care trebuiesc atinse în următorii 10 ani pentru atingerea nivelului mediu de dezvoltare în rândul ţărilor UE Ţintele pe termen lung 20 ani la care trebuie să ajungă România pentru a-şi ocupa locul potrivit resurselor de care dispune Studiul impactului social şi economic al aplicării medicinei personalizate Concluzii Perspective Bibliografie CV-urile membrilor din echipa proiectului PROIECT 8.

Ţinte şi etape Ţinte referitoare la capitolele resurse umane, infrastructura de cercetare, strategia în domeniul cercetării şi inovării din analiza SWOT Ţinte referitoare la capitolul biodiversitate şi protecţia sturionilor din analiza SWOT Ţinte referitoare la capitolul schimbări climatice, reducerea efectelor şi transmiterea informaţiei spre decidenţi din analiza SWOT Strategia naţională în domeniul cercetării şi inovării pentru regiunea Dunării româneşti Preambul Introducere Structura strategiei naţionale în domeniul cercetării şi inovării pentru regiunea Dunării româneşti Concluzii Planul de acţiune.

Alexandru Surdu Introducere Sinteza raportului elaborat în faza anterioară Obiective. Florin Gheorghe Filip Echipa de coordonare proiect Preambul Introducere Sinteza raportului elaborat în faza anterioară a cercetării Obiectivele urmărite de proiect Desfăşurarea proiectului şi metodologia folosită Echipa de cercetare Ţinte pentru următorii 3 ani pentru inversarea proceselor negative evidenţiate în analiza SWOT a situaţiei din România Ipoteze Evoluţia şi aportul activităţilor de CDI Corpul de acte normative şi respectarea legalităţii Interacţiunea dintre cetăţean şi instituţiile statului Piaţa unică digitală Infrastructura Evoluţia şi aportul patrimoniului cultural naţional Indicatorii Ţinte pentru următorii 10 ani anti aging swiss red scex atingerea nivelului mediu de dezvoltare din UE Ţinte pe termen lung 20 ani pentru ca România să ajungă în UE pe locul corespunzator resurselor sale Concluzii şi direcţii de cercetare viitoare Ţintele pentru primii 2 3 ani Ţintele pentru termenul de ani Concluzii privind scenariile şi ţintele de evoluţie Continuarea cercetării Anexa 1.

Dan Dungaciu Introducere. România între Est şi Vest: Context, problematică şi obiective România şi pozitivarea negativităţii Valenţele şi potenţialul României Planul de lucru şi axele anti aging swiss red scex obiective 14 XIV Echipa de cercetare Ţinte pentru următorii 3 ani pentru realizarea obiectivelor evidenţiate în analiza SWOT a situaţiei din România Ţinte pentru următorii 10 ani pentru realizarea obiectivelor evidenţiate în analiza SWOT a situaţiei din România Ţinte pe termen lung de 20 de ani pentru realizarea obiectivelor evidenţiate în analiza SWOT a situaţiei din România Concluzii.

Volumul a fost elaborat de Academia Română şi cuprinde sinteza discuţiilor purtate de experţii din domeniile celor 11 proiecte interdisciplinare derulate în perioada iulie decembriecorespunzătoare Fazei a 3-a a Strategiei.

Pornind de la obiectivele realizate în Faza a 2-a referitoare la analiza SWOT a situaţiei României în fiecare domeniu strategic, precum şi la viziunea asupra situaţiei la care trebuie să ajungă România în anulcercetarea din această fază a urmărit furnizarea de ţinte trasee posibile şi borne ale dezvoltării, viziuni de evoluţie şi strategii fundamentate ştiinţific, menite să creeze unele opinii convergente şi un program de acţiune care vizează: pe termen scurt stoparea fenomenelor negative care se constată în economia şi societatea noastră, pe termen mediu situarea României pe o poziţie medie din punct de vedere al nivelului de trai al ţărilor din Uniunea Europeană şi pe termen lung situarea României pe o poziţie în UE, la nivelul resurselor de care dispune pe plan uman şi al resurselor naturale.

Studiile realizate în cadrul celor 3 seminarii ştiinţifice cu abordări interesante şi dezbateri importante pe direcţii de evoluţie permise şi impuse printr-un concept iniţial s-au finalizat prin stabilirea de: a ţinte milestones pentru următorii 3 5 ani pentru inversarea proceselor negative evidenţiate în analiza SWOT a situaţiei din România.

DAN DUNGACIU Realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei, conform calendarului stabilit iniţial, reprezintă o garanţie a continuării fazelor prevăzute pentru etapele următoare şi a finalizării acesteia ca instrument strategic motor al dezvoltării României. Volumul de faţă reuneşte rezultatele muncii unor echipe de reputaţi specialişti membri ai Academiei Române, cercetători din institutele Academiei, experţi din universităţi şi alte instituţii şi organisme ştiinţifice cărora le aducem şi pe această cale mulţumiri pentru efortul depus, dorindule în continuare succes pentru ducerea la bun sfârşit a acestui document de însemnătate naţională care este Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani.

Analiza SWOT realizată în prima etapă a derulării proiectului a evidenţiat principalele aspecte negative ale sistemului de educaţie, principalele ameninţări şi oportunităţi pentru perioada Raportul preliminar elaborat în această etapă a punctat liniile anti aging swiss red scex pentru regândirea întregului sistem de educaţie în contextul protejării identităţii naţionale şi a crema de fata caviar anti aging swiss red scex a României, al evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei, al impactului implementării societăţii cunoaşterii şi al contextului psiho-socio-cultural al Uniunii Europene exprimat apoi în cultura organizaţională a mediului educaţional din ţară.

A fost definit contextul în care se va afla România în anul şi cerinţele pentru un sistem de educaţie care să asigure cadrul necesar evoluţiei doriteculturale şi socio-economice dorite a ţării pentru această etapă de dezvoltare.

Water Resources Management in Romania | PDF | Water Pollution | River

Au fost identificate direcţiile strategice şi principalele axe de dezvoltare ale sistemului de educaţie pe termen mediu şi lung în concordanţă cu cerinţele evoluţiei societăţii româneşti spre o societate a cunoaşterii şi dezvoltării durabile. Societatea viitorului va fi orientată tot mai mult pe individ şi nevoile sale care vor fi tot mai complexe şi variate în contextul în care diversitatea, egalitatea de şanse, creativitatea, transparenţa şi flexibilitatea vor reprezenta cele mai importante valori ale viitoarei societăţi.

Coeziunea socială va reprezenta un factor decisiv în contextul creşterii populaţiei şi mobilităţii teritoriale a acesteia, al îmbătrânirii unor societăţi, al anti aging swiss red scex diversităţii, dar şi al schimbărilor geopolitice. În anul bunăstarea lumii va depinde din ce în ce mai mult de capitalul de cunoaştere, iar provocarea de a percepe şi înţelege lumea din jur este majoră.

Şcoala va căpăta noi valenţe, iar universităţile vor juca un rol cheie în formarea specialiştilor viitorului, vor fi percepute ca actori geopolitici semnificativi în procesul de cercetare avansată, formare profesională şi experienţe culturale şi civice. Diversitatea şi personalizarea programelor formative vor reprezenta atribute esenţiale ale unui sistem de educaţie centrat pe învăţare, pe formare de abilităţi şi competenţe individuale, dar într-o societate a conectivităţii.

Astfel se cultivă cultura organizaţională a instituţiilor de învăţământ, personalitatea acestora. În consecinţă, personalitatea instituţiilor de învăţământ se va concretiza în modele de cultură organizaţională ce vor fi promovate ulterior în societate de absolvenţii acestora.

Responsabilitatea viitorului ne aparţine nouă, anti aging swiss red scex care decidem şi acţionăm în prezent pentru a schimba prezentul şi a construi un viitor dorit, o proiecţie cu o multitudine de posibilităţi.

Vladimir Răsvan Prof. Philippe Trigano Scurtă prezentare a lucrării de doctorat Sisteme hipermedia dinamice adaptive Peisajul e-learning-ului actual este dominat de așa numitele Learning management systems LMSprecum Blackboard, Moodle, ATutor sau dotLRN; acestea reprezintă sisteme integrate care oferă suport pentru o gamă largă de activități din procesul de e-learning. Astfel profesorii pot utiliza LMS pentru a crea cursuri și seturi de teste, pentru a comunica cu studenții, pentru a monitoriza și nota progresul acestora; studenții pot învăța, comunica și colabora prin intermediul LMS.

Viziunea asupra Sistemului Naţional de Educaţie impune curaj şi înţelepciune, astfel încât printr-o analiză prospectivă să alegem cele mai realiste direcţii de acţiune pentru a construi viitorul educaţiei în contextul evoluţiei societăţii. Noua evoluţie culturală, religioasă, ideologică, tehnologică şi industrială va impune noi preocupări şi noi profesii, o pregătire cu orizont larg, într-o societate bazată pe conectivitate, colaborare şi pe cunoaştere.

Educaţia va fi tot mai mult personalizată, cetăţenii noii societăţi vor învăţa mai dinamic, într-un ritm propriu, ca o cerinţă a noii societăţi, dar şi cu plăcerea de a fi creativi şi competitivi.

Dinamica profesiilor va conduce la mobilitate şi schimbarea relativ frecventă a locului de muncă, iar autonomia alegerii carierei va fi puternic influenţată de nivelul de educaţie, cultură şi cunoaştere. Graniţele dintre carieră, dezvoltare personală şi lotiune bronzanta anti-imbatranire timpului liber se vor estompa în contextul creşterii capacităţii de comunicare, flexibilităţii, creativităţii şi mobilităţii.

Reţelele sociale şi de cunoaştere vor juca un rol determinant într-un context social flexibil, în care viaţa personală şi munca se împletesc şi se completează. Angajatorii şi angajaţii vor conlucra în mod creativ la dezvoltarea companiilor şi la dezvoltarea personală, printr-un management al cunoştinţelor KM avansat şi prin crearea şi dezvoltarea culturii organizaţionale. Omul va învăţa permanent pentru a-şi defini, liber şi dinamic, propriile roluri într-o societate cognitivă, în continuă evoluţie.

Libertatea fiecărui student de a-şi construi traseul educaţional atât din punct de vedere al competenţelor, cât şi din cel al momentului şi formei în care doreşte să o facă. Modularitatea sistemului anti aging swiss red scex educaţie va asigura posibilitatea 21 7 dobândirii de competenţe într-o manieră flexibilă, anti aging swiss red scex din punctul de vedere al structurării cunoştinţelor cât şi din cel al duratei de învăţare.

Elevii şi studenţii vor conştientiza necesitatea acumulării de cunoştinţe, vor aprecia tot mai mult capacitatea creativă şi se vor implica în procesul formativ pentru a valorifica potenţialul propriu.

Vor înţelege că fără cunoaştere şi fără înţelegerea lumii înconjurătoare au şanse reduse de dezvoltare într-o societate dinamică, în care tehnologia, ştiinţa, cultura şi arta reprezintă elementele esenţiale ale comunicării. Libertatea individuală şi flexibilitatea carierei vor creşte interesul pentru educaţie, iar membrii noii societăţi vor aborda viaţa în mod creativ, adaptându-se continuu la evoluţia societăţii.

Societatea îşi va îndemna cetăţenii să înveţe mai mult, să fie mai bine pregătiţi, mai adaptaţi unei lumi în permanentă schimbare. Ţinte pentru perioada Principalele obiective pentru corectarea neajunsurilor identificate în cadrul analizei SWOT a situaţiei din sistemul de educaţie: 1. Definirea clară a situaţiei sistemului de educaţie, a tipurilor de entităţi şi a programelor formative oferite de acestea.

finacea pentru rozacee si anti-imbatranire cele mai bune creme antirid anti-îmbătrânire din 2022

Revizuirea programelor formative pornind de la competenţe, cunoştinţe, abilităţi asociate fiecărui ciclu de învăţământ pre-universitar în concordanţă cu nivelul cunoaşterii şi al dezvoltării tehnologiei şi al anti aging swiss red scex psihoeducaţional al elevilor, într-o paradigmă a învăţării personalizate.

Regândirea sistemului de elaborare a manualelor pentru ciclurile de învăţământ pre-universitar. Implementarea unui program de sprijin al dezvoltării educaţionale pentru toate familiile şi toţi copiii din România, creşterea atractivităţii sistemului educativ, reducerea abandonului şcolar.

Flexibilitatea ofertei educaţionale după cei 8 ani de şcoală cultură generală, educaţie civică, formarea deprinderii de a munci, dragostea pentru natură, etc. Definirea conceptului de şcoală profesională anişcoala tehnică ani şi colegiu 4 ani şi a responsabilităţilor comunităţilor crema ochi umflati şi ministeriale pentru curriculum şi suport financiar.

Verificarea competenţelor şi abilităţilor după fiecare ciclu, iar la colegii selectate pentru treapta a II-a, pe baza unui examen naţional. Oferta diferenţiată a universităţilor în funcţie de tipul de universitate universităţi de nivel naţional, universităţi regionale şi universităţi locale.

Orientarea profesională pentru diferite opţiuni în cariera profesională a elevilor, stimulând creativitatea şi promovând activităţile practice în funcţie de capacităţile proprii fiecărui elev. Elaborarea unor criterii de performanţă şi a unei metodologii coerente pentru evaluarea, promovarea şi stimularea cadrelor didactice atât pentru învăţământul preuniversitar cât şi anti aging swiss red scex cel universitar, cu identificarea grupurilor de excelenţă.

Regândirea sistemului naţional de evaluare şi restructurarea organismelor care gestionează procesul de evaluare. Pregătirea liderilor pentru un management educaţional modern, congruent cu profilul psiho-socio-cultural european ex. Dezvoltarea economică a ţării se apropie de ţinta propusă, a 7-a economie a Europei în anuliar sistemul de educaţie se apropie de ţinta propusă de a fi din punct de vedere al calităţii a a ţară în Europa. Dintre obiectivele propuse pentru această perioadă menţionăm: 1.

Eliminarea abandonului şcolar prin integrarea tuturor copiilor, elevilor şi studenţilor în programe formative diferenţiate, atractive cu asigurarea unor competenţe şi abilităţi relevante economic şi social la finalizarea fiecărui ciclu din cadrul programelor formative.

Implementarea programelor formative STEM începând încă din gimnaziu şi orientarea profesională adecvată a elevilor pentru ştiinţe, inginerie sau profil umanist. Selectarea şi admiterea în universităţi pe baza unor teste naţionale pentru universităţile de nivel A universităţi acreditate la nivel naţional cu recunoaştere internaţionalăstabilite de acestea.

Destinaţiile preferate. Verifica ceea ce oamenii sunt în căutarea pentru acum:

Evaluarea de fond a performanţelor tuturor entităţilor integrate în Sistemul Naţional de Educaţie SNE şi a tuturor unităţilor prestatoare de servicii educaţionale private şi publice, pe baza unor criterii validate de comunitatea internaţională. Analiza de fond a sistemului Bologna şi introducerea corecţiilor necesare ţinând seama de impactul acestuia asupra formării generaţiilor viitoare de intelectuali pentru societatea cunoaşterii.

wellness mama anti-imbatranire cum să îndepărtezi plasa ridurilor de sub ochi

Identificarea resurselor reale şi de patrimoniu ale unităţilor de învăţământ şi certificarea modului în care satisfac standardele minime de funcţionare. Analiza de fond a capitalului uman existent: nivelul profesional, capacitatea de schimbare, gradul de acoperire a normelor didactice cu personal calificat. Identificarea şi susţinerea entităţilor de excelenţă în educaţie şi cercetare prin programe naţionale. Introducerea şi aplicarea riguroasă a sistemului de stimulare a performanţelor prin salarizare, recunoaştere, promovare a cadrelor didactice.

Creşterea prestigiului cadrelor didactice prin nivelul de profesionalism, recunoaşterea statutului nobil în societate şi corelarea acestora cu o salarizare corespunzătoare. Diferenţieri între structurile universitare de tip undergraduate licenţă vs. Menţinerea si dezvoltarea caracterului multicultural al universităţilor din această categorie recunoscându-li-se rolul major în viaţa academică românească.

La nivelul anti aging swiss red scex sunt operaţionalizate şi în cea mai mare parte finalizate cele 8 programe identificate în prima etapă. Astfel, Sistemul Naţional de Educaţie va fi restructurat, oferta educaţională flexibilă va fi atractivă pentru elevi şi studenţi. Corpul profesoral de la educatori la profesori universitari va fi selectat pe baza unor criterii unanim acceptate la nivel internaţional, va fi reprezentat de profesionişti devotaţi profesiei nobile de dascăl.

Noua generaţie de cadre didactice, formată în cadrul unor programe oferite de universităţile naţionale va fi integrată în sistemul naţional de educaţie beneficiind de un sistem de formare flexibil şi eficient. În mediul universitar cadrele didactice vor avea anti aging swiss red scex şi traiectorii diferite de carieră, congruente cu cele din mediul european şi internaţional.

La nivelul anilor vor fi cuprinşi în sistemul naţional de educaţie toţi copiii cu vârste între 3 şi 18 ani parcurgând după gimnaziu anti aging swiss red scex rute educativformative în şcoli profesionale, şcoli tehnice, licee colegii în funcţie de capacitatea şi dorinţa fiecăruia. Baza materială a entităţilor de învăţământ va fi corelată cu exigenţele unui învăţământ performant, competitiv la nivel internaţional, atractiv şi flexibil. Astfel, SNE va fi caracterizat prin continuitate, coerenţă, predictibilitate, eficienţă, calitate şi flexibilitate, fiind un sistem adaptiv complex, beneficiar al celor mai noi rezultate ştiinţifice şi tehnologice din domeniul calculatoarelor şi comunicaţiilor.

Universităţile naţionale vor dispune de structuri de cercetare de excelenţă cu personal dedicat activităţilor de cercetare centre şi institute de cercetare de excelenţă având autonomie extinsă în selecţia personalului şi programelor de cercetare. România va dispune de universităţi naţionale educaţie şi cercetare avansată integrate în reţele de excelenţă la nivel european şi de licee competitive la nivel european.

Printr-un sistem de educaţie coerent şi bine structurat se poate forma cetăţeanul activ, critic şi responsabil cu privire la deciziile pe care le ia în raport cu 26 12 viaţa personală şi profesională, cu privire la dezvoltarea societăţii, a democraţiei şi asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Formarea de profesionişti creativi şi inovativi pentru societatea cunoaşterii reprezintă obiectivul major al restructurării întregului sistem naţional de educaţie, ca sistem vital pentru evoluţia socio-economică a României. Ţinte obiective pe termen lung La nivelul anului România va dispune de un sistem naţional de educaţie performant, cu recunoaştere internaţională, poziţionându-se între primele 10 ţări din Europa din punct de vedere al calităţii sistemului de educaţie.

Cel puţin 8 universităţi româneşti vor fi în primele universităţi în Europa şi cel puţin 3 în primele Cel puţin 5 universităţi româneşti vor fi în primele universităţi la nivel internaţional. Cel puţin 15 licee vor fi în top la nivel european. Cele 8 programe care vizează politicile educaţionale pe perioada vor fi implementate asigurând sistemului de educaţie sustenabilitate, coerenţă, transparenţă, adaptabilitate, atractivitate pentru elevi şi dascălirecunoaştere, responsabilitate şi creativitate.

În această perioadă se vor urmări: 1. Consolidarea şi susţinerea polilor de excelenţă în educaţie şi cercetare ştiinţifică.

jocuri de îngrijire a corpului cele mai bune produse anti-imbatranire pe baza de reteta

Întărirea colaborării cu entităţile de elită din spaţiul european şi creşterea atractivităţii pentru tineri talentaţi din întreaga lume. Corelarea programelor formative cu cerinţele evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei, dezvoltarea de parteneriate viabile ale entităţilor educative cu entităţi din mediul socio-economic. Implicarea universităţilor în rezolvarea unor probleme reale ale economiei şi societăţii, creşterea capacităţii antreprenoriale a universităţilor.

Deschiderea universităţilor spre exterior prin atragerea de profesori şi cercetători din afara graniţelor. Dezvoltarea unor clustere teritoriale, în care universităţile să reprezinte motorul dezvoltării regionale durabile. Eliminarea totală a implicării politicului în învăţământ şi separarea reală a funcţiilor politice şi academice interzicerea exercitării simultane a acestora. România este ţara universităţilor curate prin eliminarea totală a implicării politicului în învăţământ şi separarea reală a funcţiilor politice şi academice interzicerea exercitării simultane a acestoraprin acceptarea incompatibilităţii dintre poziţia de înalt demnitar şi cea de student doctorand şi a valabilităţii universale a criteriilor de judecare a imposturii, plagiatului etc.

Vlad, Valentin Ionel coord.

La nivelul anilorRomânia va fi o ţară a cunoaşterii, cu o economie competitivă bazată pe creativitate şi inovare, cu cetăţeni educaţi în 27 13 spiritul respectului pentru viaţă, pentru muncă, în spiritul respectului valorilor umanităţii, bine integrată în contextul general al unui profil psiho-socio-cultural european. Educaţia şi cercetarea ştiinţifică vor constitui piloni esenţiali ai dezvoltării durabile a României într-un context concurenţial global.

De asemenea, au fost identificate 8 programe fundamentale, transversale care pot conduce la o stabilizare a priorităţilor. Cerinţele dezvoltării pe termen mediu şi lung a societăţii româneşti în contextul provocărilor majore ale acestui secol impun regândirea şi restructurarea întregului sistem de educaţie şi formare a cetăţenilor. În cadrul procesului de elaborare a strategiei privind educaţia şi formarea resurselor umane au fost identificate priorităţile şi etapizate ţintele pe termen scurt, mediu şi lung, astfel încât la nivelul anilor România să dispună de un sistem de educaţie performant, competitiv la nivel european.

Astfel, friteuza anti-imbatranire seb supremia prima etapă elementele strategice definitorii vizează componenta structurală a sistemului de educaţie: tipuri de entităţi educaţionale, modul de organizare, conectarea la cerinţele dezvoltării socio-economice şi în strânsă corelare cu evoluţia ştiinţei, culturii şi tehnologiei.

Componenta funcţională vizează, în această primă etapă, adaptarea programelor formative pentru fiecare 31 17 ciclu educaţional, definitivarea competenţelor şi cunoştinţelor asociate fiecărui ciclu şi a modului de verificare şi evaluare a cunoştinţelor.

Corelat cu această componentă funcţională se iniţiază procesul de identificare şi elaborare a materialelor didactice manuale, cursuri, îndrumare metodologice, etc.